W Rzeczpospolitej ukazała się opinia prawna dotycząca stosowania art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne do zmiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz do sukcesji administracyjnoprawnej.

– Pomimo kilkuletniego już obowiązywania art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (dalej: p.f.), określanego w doktrynie – przepisem antykoncentracyjnym, zgodnie z którym zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie wydaje się w przypadku przekroczenia przez podmiot ubiegający się o zezwolenie bądź podmioty przez niego kontrolowane albo członków grupy kapitałowej 1 % progów koncentracji na rynku aptecznym w danym województwie, praktyka stosowania tego przepisu budzi wciąż wątpliwości i spory co do zakresu jego zastosowania. – czytamy w opinii prof. dr hab. Zofii Duniewskiej oraz dr Agnieszki Rabiegi-Przyłęckiej.

Niedopuszczalne jest dokonywanie takiej wykładni przepisu antykoncentracyjnego, która prowadzi do wykreowania reguły prawnej, stanowiącej de facto przejaw zastosowania generalnego zakazu prowadzenia przez przedsiębiorcę więcej niż 1 % aptek na terenie województwa.

Więcej na: www.rp.pl

Pin It on Pinterest

Share This