Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu wydał interpretację, w której uznaje, że przepisy dotyczące posiadania maksymalnie 4 aptek nie mogą być stosowane w postępowaniach dotyczących zmian zezwoleń na prowadzenie aptek wydanych przed wejściem w życie nowelizacji Prawa farmaceutycznego z 2017 roku tzw. „apteki dla aptekarza”.

Do urzędu wypłynął wniosek od przedsiębiorcy o wydanie interpretacji dotyczącej art. 99 ust. 3a i ust. 4 Prawa farmaceutycznego. Wnioskujący chciał wiedzieć czy wspomniane przepisy mają też zastosowanie w postępowaniach dotyczących zmian w zezwoleniach. A konkretnie chodziło o sytuację zmian w zezwoleniu wynikających z przystąpienia małoletniej osoby fizycznej, niebędącej farmaceutą, w charakterze wspólnika do spółki jawnej posiadającej aptek.

Inspektorat w obszernym wyjaśnieniu wskazał, że „przepisy art. 99 ust. 3a oraz ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne nie znajdują zastosowania w postępowaniach w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, będącej skutkiem przystąpienia wspólnika posiadającego 4 apteki ogólnodostępnej do spółki jawnej, na rzecz której wydano zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o ile spółka, o której mowa powstała przed wejściem w życie przepisów nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, tj. z dniem 25 czerwca 2017 r.”

Jednocześnie Wielkopolski WIF uznaje, że wspomniane przepisy nie znajdują też zastosowania w postępowaniu w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej będącej skutkiem przystąpienia osoby fizycznej niebędącej farmaceutą i będącej osobą małoletnią w charakterze wspólnika do spółki jawnej posiadającej zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o ile spółka, o której mowa powstała przed wejście w życie przepisów nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, tj. przed dniem 25 czerwca 2017 r.

W swojej interpretacji WIF w Poznaniu wskazał, że już 18 stycznia 2019 r. wydał indywidualną interpretację odpowiadającą na te pytania. Poza tym przedstawiane przez niego stanowisko znajduje odzwierciedlenie w wydanym 25 czerwca 2019 r. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt: VI SA/Wa 904/19). W wyroku tym WSA powoływał się m.in. na odpowiedź Ministra Zdrowia z kwietnia 2019 r. w której wskazywał, że przepisy „apteki dla aptekarza” nie dotyczą zmian zezwoleń wydanych przed 25 czerwca 2017 roku

Więcej na: mgr.farm

Pin It on Pinterest

Share This