Niektórzy Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni stosowali wykładnię przepisów, zgodnie z którą postanowienia „Apteki dla aptekarza” miałyby być stosowane również do zezwoleń na prowadzenie apteki wydanych przed wejściem w życie ustawy. Taka interpretacja była forsowana również przez samorząd aptekarski. Ministerstwo Zdrowia oficjalnie ją podważyło.

25 czerwca 2017r. ustawodawca wprowadził do Prawa Farmaceutycznego przepisy, zgodnie z którymi zezwolenia na prowadzenie apteki udziela się jedynie farmaceucie z ważnym prawem wykonywania zawodu, posiadającemu nie więcej niż 4 apteki ogólnodostępne. Literalne brzmienie przepisów w postaci: „zezwolenia nie wydaje się jeśli” lub ,,prawo do uzyskania zezwolenia (…) posiada (…)”)  nie pozostawia wątpliwości, że kryteria te mają zastosowanie jedynie w przypadkach, w których przedsiębiorca wnosi o udzielenie nowego zezwolenia na prowadzenie apteki.

Nie zważając na powyższe, niektórzy Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni, zaczęli wywodzić ze wspomnianych przepisów obowiązki dla posiadaczy już wydanych zezwoleń i w rezultacie, rozpoczęli administracyjną procedurę pozbawiania przedsiębiorców aptecznych legalnie uzyskanych zezwoleń bądź odmowy ich zmiany. Dla przykładu – działający w ramach spółki osobowej przedsiębiorca, wniósł o zmianę zezwolenia w zakresie zmiany firmy spółki. Główny Inspektor Farmaceutyczny uznał, że z uwagi na zmianę składu osobowego spółki, w której jeden z nowych wspólników nie spełniał wymogu posiadania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, nie może dokonać zmiany zezwolenia. Zdaniem organu, regulacja ,,Apteki dla aptekarza” ogranicza zakres modyfikacji, które przedsiębiorca może dokonać, aby utrzymać zezwolenie.

Ministerstwo Zdrowia całkowicie zaprzeczyło prawidłowości takiej wykładni Inspekcji. Uznano ją za całkowicie sprzeczną z literalną wykładnią przepisów i zasadami przyzwoitej legislacji. Ministerstwo podkreśliło, że kryteria prawne wprowadzone nowelizacją nie znajdują zastosowania do zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wydanych przed dniem jej wejścia w życie. Z uwagi na to, organom nadzoru nie jest dozwolone pociągać przedsiębiorców do odpowiedzialności za niespełnienie tych wymagań. Odmienna interpretacja, jak zaznacza Ministerstwo, prowadziłaby de facto do nałożenia na posiadaczy zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej obowiązku dostosowania się do nowych wymogów osobowych, bez wcześniejszego doprecyzowania terminu i skutków jego niewypełnienia.

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dodatkowo potwierdza, że wykładnia organów państwa nie może stać w sprzeczności z ideą wolności gospodarczej wyrażoną w Konstytucji Biznesu.

Korporacja aptekarska od wielu lat, angażując organy Inspekcję Farmaceutycznej, forsuje pomysły mające doprowadzić do ograniczenia powstawania nowych aptek i likwidację istniejących. Wyrażamy głęboką nadzieję, że tak stanowcze postawienie sprawy przez Ministerstwo Zdrowia, ukróci te działania i zapobiegnie dalszym usiłowaniom przekłamań przepisów prawa przez członków samorządu aptekarskiego.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia dostępna pod adresem: https://bit.ly/2GBP46W

Więcej na: ZPP

Pin It on Pinterest

Share This