W postępowaniach w przedmiocie zmiany zezwolenia będącej skutkiem zmiany wspólników spółki jawnej/partnerskiej posiadającej zezwolenie przed wejściem w życie ustawy AdA, przepis art. 99 ust. 4 Pf w brzmieniu nadanym nowelą ustawy nie powinien znaleźć zastosowania, jeśli nie nastąpiło jednocześnie jej przekształcenie w inną spółkę – oceniają prof. dr hab. Zofia Duniewska i dr Agnieszka Rabiega-Przyłęcka.

Zmienionym ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. nowelizującą art. 99 ust. 4 Prawa farmaceutycznego ograniczono (realizując m.in. postulat „apteka dla aptekarza”) krąg podmiotów, którym przysługuje prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki. Prawo to przyznano farmaceucie posiadającemu prawo wykonywania zawodu, oraz spółce jawnej lub spółce partnerskiej, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami są wyłącznie farmaceuci.

Ustawodawca, na podstawie przepisu intertemporalnego (art. 2 ust. 2 ustawy nowelizującej) zachował ważność wydanych wcześniej zezwoleń. Nie wprowadził obowiązku dostosowania się przedsiębiorców do nowego wymogu kwalifikacyjnego z art. 99 ust. 4 Pf. Nie wskazał też końcowego terminu ważności zezwoleń wydanych przed wejściem w życie ustawy nowelizującej.

Jeśli zatem przepis przejściowy nie pozbawia określonej grupy osób uprawnień nabytych na podstawie dotychczasowego prawa, a wprost przewiduje zachowanie ważności zezwoleń wydanych przed wejściem w życie nowych unormowań, nie nakładając jednocześnie obowiązków w zakresie dostosowania się do nowego wymogu, a w konsekwencji nie przewidując możliwości cofnięcia czy też wygaśnięcia wydanego wcześniej zezwolenia, to nie można uznać, że podmiot, który uzyskał zezwolenie przed wejściem w życie ustawy nowelizującej zobligowany jest do spełnienia wymogu określonego w art. 99 ust. 4 w nowym brzmieniu.

W postępowaniach w przedmiocie zmiany zezwolenia będącej skutkiem zmiany wspólników spółki jawnej/partnerskiej posiadającej zezwolenie przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, przepis art. 99 ust. 4 Pf w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą nie powinien znaleźć zastosowania, jeśli nie nastąpiło jednocześnie jej przekształcenie w inną spółkę.

W przypadku gdy podmiot uzyskujący zezwolenie na mocy poprzednio obowiązujących przepisów występuje o jego zmianę ze względu na zmianę danych określonych w ważnym zezwoleniu, nie znajduje podstaw prawnych weryfikacja spełnienia wymogu kwalifikacyjnego uzyskania zezwolenia przewidzianego w aktualnie obowiązujących przepisach.

Więcej na: rp.pl

Pin It on Pinterest

Share This