Wczorajszym wyrokiem, Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Naczelnego Sądu Aptekarskiego w przedmiocie odmowy udostępnienia uzasadnienia orzeczenia Naczelnego Sądu Aptekarskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie Tadeusza Bąbelka – byłego Prezesa Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i członka Naczelnej Rady Aptekarskiej. Tym samym, WSA potwierdził zasadność skargi złożonej przez prawnika Kancelarii Tomasik Jaworski Sp. p.

Przypomnijmy, że wyrok Naczelnego Sądu Aptekarskiego dotyczył sprawy Tadeusza Bąbelka – ówczesnego Prezesa Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, który przyjął  łapówkę w wysokości 50 tysięcy złotych od przedsiębiorcy, chcącego otworzyć apteki na terenie Poznania. Łącznie kwota miała wynieść 100 tys., ale do wpłaty drugiej raty łapówki nie doszło z powodu interwencji Wydziału ds. Walki z Korupcją KWP w Poznaniu. Co ważne, Prezes Wielkopolskiej OIA wcześniej doprowadził do zamknięcia aptek prowadzonych przez przedsiębiorcę, a następnie zaoferował mu pomoc w otworzeniu nowych, ale już za łapówkę.

Za popełnienie tego czynu, sąd powszechny skazał prawomocnie Tadeusza Bąbelka na półtora roku więzienia oraz grzywnę. Naczelny Sąd Aptekarski zaś, ukarał go za to upomnieniem –  najłagodniejszą formą kary ze wszystkich możliwych do orzeczenia przez sądy aptekarskie.

Wątpliwości co do słuszności takiego rozstrzygnięcia sądu zawodowego skłoniły Prawnika naszej Kancelarii do złożenia dnia 16 października 2017 r. wniosku o udostępnienie przedmiotowego wyroku wraz z uzasadnieniem w trybie dostępu do informacji publicznej. Niestety, Naczelny Sąd Aptekarski – w odpowiedzi na przedmiotowy wniosek – odmówił udostępnienia uzasadnienia przedmiotowego orzeczenia, udostępniając jedynie jego sentencję. Naczelny Sąd Aptekarski stwierdził, że Tadeusz Bąbelek podczas przyjmowania łapówki nie pełnił funkcji publicznej, a więc można w jego przypadku skorzystać z odmowy udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej. W związku z tym, na początku 2018 r. prawnik naszej Kancelarii złożył skargę na to rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że Naczelny Sąd Aptekarski nieprawidłowo ustalił, że treść uzasadnienia w przedmiotowej sprawie nie jest informacją publiczną. W rozważanej sprawie nie miało zastosowanie również ograniczenie udostępniania informacji publicznej, na które powoływał się Sąd Aptekarski. WSA stwierdził jednoznacznie, że złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczył informacji o osobie pełniącej funkcję publiczną, stąd informacja o popełnionym przez nią czynie nie korzysta z wyłączenia przewidzianego dla osób prywatnych.

Pin It on Pinterest

Share This