Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców opublikował sprawozdanie ze swoich działań w ubiegłym roku. Znalazły się tam również interwencje podejmowane w sprawie przedsiębiorców działających na rynku aptecznym.

Jak wynika z dokumentu, od stycznia do czerwca 2021 r. wpłynęło ponad 30 wniosków z zakresu prawa farmaceutycznego. Wnioski dotyczyły dwóch rodzajów zagadnień: umów franczyzowych i przepisów antykoncentracyjnych. W przypadku tych pierwszych wnioskodawcy zgłaszali przypadki, gdy wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne wszczynały postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z powodu zawarcia przez wnioskodawców umów franczyzowych. W ocenie WIF-ów, zawarcie umowy franczyzowej automatycznie sprawiało, iż pomiędzy jej stronami powstawał stosunek zależności franczyzobiorcy od franczyzodawcy. Taka relacja między stronami umowy franczyzy miałaby wyczerpywać przesłanki „przejęcia kontroli”, wymienione w art. 4 pkt 4 ustawy o OKiK. W konsekwencji wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne przyjmowały, że poprzez zawarcie umów franczyzy wnioskodawcy stają się członkami grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o OKiK, w następstwie czego, zgodnie z art. 99 ust. 3a pkt 3 PF, wnioskodawcy nie mogą uzyskać zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeśli członkowie grupy kapitałowej, której są częścią, w ocenie organów, prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne.

W ocenie Rzecznika przedstawiony sposób działania WIF-ów narusza zasady sformułowane w art. 10, art. 11 oraz art. 12 PP, tj. zasadę rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy, zasadę przyjaznej interpretacji przepisów oraz zasady zaufania, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania; jak również konstytucyjne prawo przedsiębiorcy do swobody wykonywania działalności gospodarczej

Więcej na: rzecznikmsp.gov.pl

Pin It on Pinterest

Share This