Warto pamiętać, iż farmaceuta lub technik farmaceutyczny przebywający legalnie w Polsce może pracować w aptece bez nostryfikacji dyplomu. Można mu powierzyć zadania na stanowiskach niezwiązanych z wykonywaniem czynności fachowych. Jeśli natomiast chcą pracować w zawodzie, muszą nostryfikować dyplom i zdać egzamin z języka polskiego.

Jeśli właściciel apteki chce zatrudnić obywatela Ukrainy do pracy na stanowiskach niezwiązanych z wykonywaniem czynności fachowych, to taka osoba musi przebywać w Polsce legalnie. W ciągu 14 dni od daty podjęcia pracy należy poinformować powiatowy urząd pracy – właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy – elektronicznie na portalu praca.gov.pl

Ta procedura dotyczy zarówno obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski 24 lutego 2022 roku lub później, jak i osób, które przebywają legalnie w Polsce na innej podstawie (na przykład na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy). Pracownik z Ukrainy zatrudniony na podstawie zgłoszenia do powiatowego urzędu pracy może swobodnie zmienić pracodawcę. W okresie 18 miesięcy (licząc od 24 lutego 2022 roku) może pracować na podstawie ogólnego dostępu do rynku pracy dla obywateli Ukrainy.

Więcej na: www.rynekzdrowia.pl

Pin It on Pinterest

Share This