Stały Komitet Rady Ministrów w ubiegły piątek 25 października przyjął projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Uwagi do projektu zgłosiły Centrum Analiz Strategicznych, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

MPiT w swoich uwagach do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty zwróciła uwagę na art. 84 pkt 8 (art. 99b ust. 2 Prawa farmaceutycznego).

„Projektowany przepis art. 99b ust. 2 Prawa farmaceutycznego uprawnia kierownika apteki do skrócenia godzin pracy apteki wbrew właścicielowi apteki, jeżeli w jego opinii podmiot prowadzący aptekę nie zapewnił oraz nie udokumentował wykonywania czynności w aptece przez farmaceutów i techników farmaceutycznych w liczbie odpowiadającej zakresowi działalności oraz dniom i godzinom pracy apteki” – zauważa MPiT.

Zdaniem resortu, powyższa regulacja stwarza pole do konfliktu między przedsiębiorcami a podporządkowanymi im kierownikami aptek.

„Skoro obowiązek odpowiedniego obsadzenia apteki ciąży na podmiocie prowadzącym aptekę, to do tego podmiotu powinno również należeć podjęcie decyzji o skróceniu godzin pracy placówki. W przypadku niezrealizowania przez podmiot powyższych obowiązków, o zamknięciu apteki powinna zdecydować Inspekcja Farmaceutyczna, a nie kierownik apteki” – napisano w uwagach.

RCL zwraca uwagę na konieczność doprecyzowania projektowanych przepisów ustawy, w celu spełnienia wymagań wynikających z zasady określoności przepisów prawa, w zakresie:

1) art. 12 ust. 2 projektu ustawy stanowiącego, że opinia wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego oraz okręgowej rady aptekarskiej w zakresie możliwości prowadzenia przez aptekę praktyk zawodowych ma dotyczyć m.in. spełniania podstawowych warunków do prowadzenia apteki – przy czym obowiązujące ani projektowane przepisy nie precyzują, które z warunków do prowadzenia apteki miałyby mieć charakter podstawowy (wprawdzie w przepisie tym, w stosunku do wersji z uzgodnień, dokonano pewnej próby uszczegółowienia pojęcia „podstawowe warunki do prowadzenia apteki”, z uwagi jednak na posłużenie się formą katalogu otwartego w dalszym ciągu nie jest możliwe jednoznaczne określenie przesłanek oceny apteki, w której prowadzone mają być praktyki zawodowe);

2) art. 18 ust. 5 projektu ustawy, zgodnie z którym Naczelna Rada Aptekarska oraz okręgowe rady aptekarskie zapewniają poufność wymienianych informacji dotyczących postępowań dyscyplinarnych lub nałożonych sankcji karnych lub innych okoliczności, które mogą wpływać na wykonywanie zawodu farmaceuty – przy czym przepisy projektu nie konkretyzują, z jakimi obowiązkami miałoby się to wiązać;

3) art. 63 ust. 5 projektu ustawy stanowiącego, że przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej i jej członkowie powinni posiadać tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie albo, w uzasadnionych przypadkach, w dziedzinie pokrewnej – przy czym projekt nie wskazuje jednak, co miałoby uzasadniać powoływanie do komisji specjalistów spoza dziedziny objętej egzaminem.

Więcej na: legislacja.rcl.gov.pl

Pin It on Pinterest

Share This