Nowelizację prawa farmaceutycznego wprowadziła ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, opublikowana 28 maja w Dzienniku Ustaw (poz. 981).

W art. 86 Prawa farmaceutycznego dodano ust. 8a w brzmieniu:

„8a. W aptekach ogólnodostępnych, spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ust. 5 i art. 98 ust. 5, mogą być przeprowadzane szczepienia ochronne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.” Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach, które spełnią określone wymagania. W tym celu w zeszłym tygodniu skierowano do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

Czekamy na dalsze informacje w tym temacie.

Pin It on Pinterest

Share This