12 listopada br. rozpoczęła się IX kadencja Sejmu RP. Najprawdopodobniej parlamentarzyści zajmą się w niej Ustawą o zawodzie farmaceuty. Przypomnijmy, że w połowie października na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt UoZF w wersji po konsultacjach. Tydzień później dokument został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty przekazano do konsultacji społecznych w lipcu br. Na początku września odbyło się spotkanie podkomisji ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego, podczas którego podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski przyznał, że resort otrzymał wiele uwag, w związku z tym odbędzie się konferencja uzgodnieniowa. Tymczasem 11 października w przestrzeni publicznej nieoczekiwanie pojawiła się informacja, że projekt ustawy o zawodzie farmaceuty został przekazany już do dalszych prac Stałemu Komitetowi Rady Ministrów. Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET, Rada Dialogu Społecznego oraz inne organizacje zaapelowały o opublikowanie przekazanego w tak wielkim pośpiechu do dalszych prac legislacyjnych dokumentu. Obawiały się, że w przekazanym pod obrady rządu projekcie pozostają kontrowersyjne regulacje, dające więcej władzy korporacji aptekarskiej. Kilka dni później projekt pojawił na stronie Rządowego Centrum Legislacji i okazało się, że zostało w nim uwzględnionych wiele postulatów przedstawionych w toku konsultacji publicznych. 25 października br. projekt został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Jeśli zatwierdzi go nowo powołana Rada Ministrów, zostanie skierowany do Sejmu IX Kadencji.

Najważniejsza zmiana polega na usunięciu z projektu regulacji rozszerzających kompetencje samorządu aptekarskiego. Ministerstwo Zdrowia uwzględniło uwagi strony społecznej i wycofało się z regulacji udziału okręgowych rad aptekarskich w postępowaniach dotyczących wydania, zmiany oraz cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki. Z projektu ustawy zniknął również przepis określający obowiązek wydania opinii okręgowej rady aptekarskiej o farmaceucie, który chce pełnić funkcję kierownika apteki. Pozostawiono jednak przepisy rozszerzające przesłanki, jakie musi spełnić kierownik apteki tj.:wypełnianie obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego;wypełnianie obowiązku członka samorządu aptekarskiego oraz wykazywanie nienagannej postawy etycznej i dawanie swoim dotychczasowym zachowaniem rękojmi należytego pełnienia funkcji kierownika apteki.Dodatkowo w obecnej wersji projektu proponuje się, że kierownikiem może być tylko farmaceuta, który posiada co najmniej 5-letni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy. Wcześniejsza wersja projektu dopuszczała pełnienie tej funkcji również przez osobę z tytułem specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej i co najmniej 3-letnim stażem pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ministerstwo Zdrowia uwzględniło usunęło z projektu zapis nakładający na OIA wydawanie opinii w sprawie apteki, która może przyjąć praktykantów. Zrezygnowano także z enumeratywnego wskazywania podmiotów, które mogą prowadzić szkolenia.

Niestety, w projekcie nadal nie uregulowano istotnych kwestii z punktu widzenia prowadzenia opieki farmaceutycznej takich jak warunki lokalu czy warunki przetwarzania dokumentacji medycznej. Brakuje m.in. regulacji pozwalających na przekazywanie informacji dotyczących opieki sprawowanej nad pacjentem lekarzowi, pielęgniarce, położnej lub innej aptece bez ryzyka cofnięcia zezwolenia. Katalog usług opieki farmaceutycznej jest zbyt wąski (np. nie ma w nim szczepień ochronnych), a vacatio legis w zakresie warunków prowadzenia opieki farmaceutycznej zbyt krótkie.

W wersji projektu, którą zapewne lada w moment zajmie się nowo powołany Sejm, nie ma już przepisów, które zakładały włączenie UOKiK do postępowań o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki. Co ciekawe, zrezygnowano również w całości z nowelizacji art. 94a prawa farmaceutycznego, która miała umożliwić aptekom ogólnodostępnym w całym kraju honorowanie Karty Dużej Rodziny bez narażania się na zarzut łamania zakaz reklamy.

Z projektem ustawy po konsultacjach publicznych mogą się państwo zapoznać tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322852/katalog/12611753#12611753

Pin It on Pinterest

Share This