6 czerwca 2019 r. wchodzi w życie kolejna nowelizacja Prawa farmaceutycznego, która zaostrza przepisy dotyczące zbywania produktów leczniczych przez apteki i punkty apteczne. Nowe przepisy budzą wiele wątpliwości środowiska farmaceutycznego.

Najwięcej kontrowersji jest wokół nowego brzmienie artykułu 86a Prawa farmaceutycznego. Zapis ten wywoływał też sporo emocji w trakcie prac nad ustawą w Sejmie. Farmaceuci oraz przedstawiciele ZPA PharmaNET zwracali uwagę, że zgodnie z zaproponowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości brzmieniem, farmaceuta będzie mógł pójść do więzienia na 5 lat za sprzedaż leków do Domu Pomocy Społecznej lub szkoły.

Zgodnie ze znowelizowanym prawem, apteka może zbywać produkty lecznicze do podmiotów nie będących uprawnionymi do prowadzenia działalności leczniczej. W tej kategorii mieszczą się przedszkola, szkoły oraz domy pomocy społecznej. Ważne jest jednak to, że przedmiotem takiej transakcji mogą być wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w sklepach ogólnodostępnych (a więc preparaty OTC dostępne w sprzedaży pozaaptecznej). Ich wykaz znajduje się w załączniku 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

Warto o tym pamiętać szczególnie sprzedając zaopatrzenie do apteczek szkolnych i zakładowych. W takich sytuacjach – jeśli płatnikiem jest podmiot nieprowadzący działalności leczniczej – przedmiotem transakcji mogą być wyłącznie produkty lecznicze dostępne w obrocie pozaaptecznym. Ograniczenie to nie dotyczy zakupu w aptece np. opatrunków i bandaży, które są wyrobami medycznymi.

Więcej na: mgr.farm

Pin It on Pinterest

Share This