W projektach uchwał VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy, który odbywa się w ten weekend (24-26 stycznia 2020 r.) znalazła się Uchwała w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej w przypadku, gdy podmiotem prowadzącym jest farmaceuta lub spółka farmaceutów. Wynika z niej, że farmaceuta lub spółka farmaceutów może prowadzić aptekę (co zresztą wprost wynika z Prawa farmaceutycznego) – ale wyłącznie na zasadach dyktowanych przez Izbę aptekarską. Jeśli bowiem farmaceuta lub jego spółka:

  • jest kontrolowana (nawet pośrednio) przez inny podmiot
  • posługuje się firmą (nazwą) innego podmiotu
  • zawarła umowę współpracy, patronacką, franczyzową, partnerską przewidującą przykładowo działanie pod czyjąś firmą lub logo, udzielenie pełnomocnictwa, czynności HR, przekazywania danych, czy nakładanie kar umownych
  • nie ma pełnej niezależności
    to farmaceuta narusza przepisy Kodeksu Etyki Aptekarza RP.

Co ciekawe – zdaniem NRA aptekarz wówczas:
(i) nie działa zgodnie ze swym sumieniem i współczesną wiedzą medyczną (art. 3 ust. 1 Kodeksu Etyki);
(ii) działa w sprzeczności ze swym zawodowym powołaniem (art. 2 ust. 2 Kodeksu Etyki);
(iii) narusza dobre imię pozostałych członków zawodu (art. 15 Kodeksu Etyki) oraz
(iv) zawiera z pracodawcą lub pracownikiem umowę niegwarantującą wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki.

Co więcej, Izba ma mieć możliwość weryfikowania powyższych okoliczności przy okazji wyrażania stanowiska w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki.

Więcej na: www.dzp.pl/

Pin It on Pinterest

Share This